Her er min første årsplan i biologi. Efterhånden vil der kommer flere...
Denne årsplan er for 7.A 2009/2010.
Efter året er gået, kan jeg se svagheder og mangler ved min plan. Der er Bestemt også ting jeg vil vælge at gøre anderledes med næste 7. klasse, men jeg har valgt at beholde denne plan som jeg lavede den... Den er dog lidt skæg;))
Mål for undervisningen:
At gøre eleverne bekendt med fagets indhold og arbejdsformer. Dette år vil være introducerende til fagets 4 hovedemner i forhold til Fælles Mål og trinmålene efter 8. klassetrin.
Undervisningen vil være emnebaseret inden for følgende emner:
Biotoper: Danmarks natur, vand, skov, åbent land, byen.
Landbrug: konventionelt og økologisk. Bæredygtighed.
Kroppen: Dens opbygning, organer og funktion
Cellen: introducerende forløb om cellens opbygning og funktion.
Eleverne skal gøres nysgerrige i forhold til faget og få lyst til at undre sig, lave forsøg og fordybe sig i faget.
Nysgerrighed vil være nøgleord for undervisningen.
Arbejdsmetoder og arbejdsformer:
Der vil være så meget praktisk arbejde som muligt. Gruppearbejdsformen er perfekt til "undringsundervisning", så eleverne forhåbentlig kan sparre op ad hinanden.
Under introduktionen af årets emner er det mere hensigtsmæssigt med klassesamtaler.
Vi vil tage på ekskursioner så ofte som muligt. Ekskursionerne vil gå til skov, vandløb, strand og landbrug. Evt slagteri.
Der vil blive inddraget gæstelærere hvor det skønnes relevant.
I forhold til emnet kroppen, kunne jeg forestille mig at arbejde sammen med skolens sundhedsplejerske.
Fælles undervisningsforløb:
Emnet vand kører samordnet med Fysikundervisningen.
Emnet om kroppen inddrager skolesundhedsplejerske.
Vi vil på Realskolen udarbejde en fælles rød tråd. for biologi, geografi og fysik/kemi undervisningen.
Socialisering:
Eleverne skal blive endnu bedre til at samarbejde om undervisningen. De skal kunne strukturere gruppearbejde og få det til at fungere, så alle bidrager med hvad de kan.
Der skal være plads til at undre sig og stille spørgsmål - uden at få dumme kommentarer. Klasserummet skal være et sted med plads til udfoldelse og personlig så vel som faglig udvikling.
Status og evalueringsformer:
Der vil foregå evaluering i forhold til opgaver, fremlæggelser og test.
der er karaktergivning i faget 2 gange årligt.
Andet:
Materialer:

Ny biologi1
Bios grundbog a
Skoven i skolen - hjemmeside
Globale økosystemer - materiale fra cfus
miljøkuffert. Cfus
www.skolenoglandbruget.dk om dyrevelfærd
www.skolenoglandbruget.dk: Hvad er økologi modul 1-6
Diverse opslagsværker om dyr, planter, kryb og kravl;)

Herover kom endnu en plan for biologi, samt en årsplan for dansk med en mere detaljeret plan for tekstvalget i undervisningen. Mine elever skal til prøveeksamen til mundtligt dansk i juni 2011 og til afgangsprøve i 2012. Årsplanen vil ikke ændre sig væsentligt idet den er en ret overordnet skitse. De enkelte temaer planlægges ud fra deres egne "mål for forløbet", hvor faghæftet i større grad vil indgå. Planen vil revideres jævnligt...